MERNO RASTAVNA ĆELIJA 12 kV (leva MRL 112-M135)

1. TEHNIČKI PODACI

Stepen izolacije Pogonski uslovi
12 Si 28/75c - temperatura okoline max.  40 C
In = 630 A - prosek 24h   35 C
fn = 50 Hz - min. temp.   - 5 C
Idin = 40 kA - relativna vlaga do 70 %
Ith = 16 kA - stepen meh. zaštite IP21 
- boja  RAL 7032 ili po želji 

2. TEHNIČKI OPIS 

Ćelija je izrađena za stepen izolacije 12Si 28/75 po JUS N.BO.030 odnosno za stepen izolacije po listi II i u celini odgovara međunarodnom standardu IEC 298, 694.
Konstrukcija omogućava propisnu zaštitu poslužiocu, požarnu sigurnost kao i normalan rad u donjem delu ćelije uz prisustvo napona na sabirnicama sa umetnutom zaštitom, izolacionom pločom, izrađenom prema JUS N.B4.050, sa čime postižemo stepen zaštite IP2X.
Ćelija je potpuno oklopljena čeličnim limom i namenjena je za smeštaj uz zid, a može biti i slobodnostojeća.
Ćelija je zaštićena plastifikacionim postupkom nanošenja epoksidnog praha što omogućava visok stepen otpornosti na spoljne uticaje.
Merna ćelija je namenjena za trofazno dvosistemsko merenje utrošene električne energije. Sastoji se iz: dva strujna reduktora tip STEM 12 odgovarajućeg prenosnog odnosa, rastavljača tipa TKL 3/12/630/150(210), visokonaponskih postolja 12kV sa patronima VVa 4A i dva naponska reduktora tip VSK-II-10 prenosnog odnosa 10.000/100V. 
Ćelije su međusobno pregrađene limenim pregradama. Pod ćelije je od čeličnog lima sa gumenim uvodnicama za prolaz kablova. Za oslobađanje gasova nastalih prilikom pojave električnog luka na ćeliji se nalazi poklopac koji se diže, a posle prestanka dejstva luka sam se zatvori. 

NAPOMENA:
Prilikom narudžbine potrebno je navesti tip ćelije i polni razmak rastavljača (135 ili 210) i naznačeni korak ćelije.