STUBNE TRAFOSTANICE

PORTALNA TS 10(20)/0,4 kV 400 kVA
1. NAMENA PTS
Stubna trafostanica PTS je namenjena za distribuciju električne energije potrošačima na selu, prigradskim naseljima, gradilištima, poljoprivrednim dobrima i drugim potrošačima zaključno sa snagom do 400kVA.
Portalni stub projektovan je kao krajnji priključak vodova visokog i niskog napona pri najnepovoljnijim uslovima mehaničkog opterećenja.

2. KONSTRUKCIJA  PTS
Noseća konstrukcija PTS sastoji se od dva čelično-rešetkasta stuba portala koji su međusobno povezani i ankera koji se ugrađuje u temelj. Stubovi su urađeni od čeličnih “U” -10 profila sa dijagonalama od profila “L” 40x4mm. Stubovi su međusobno povezani prečkama od “U”-10 profila na koji se montira oprema za stubnu transformatorsku stanicu, a veza je ostvarena zavrtnjima M-16. Na portalima su postavljene konzole za VN katodne odvodnike prenapona, NN konzole, konzole za rastavljač, vezni profili koji nose transformator, platforma za rad i profili koji nose NN orman. Konstrukcija je zaptićena od korozije toplocinkovanim postupkom.

3. OPREMA  VN
Trafostanica je opremljena svim potrebnim elementima za normalan rad.
Zaštita od prenapona izvedena je postavljanjem odvodnika prenapona.
Zaštita od struje kratkog spoja izvedena je visokonaponskim visokoučinskim osiguračima (FOA, ROS), a njihova veličina je u zavisnosti od snage postavljenog transformatora.
U PTS predviđena je ugradnja transformatora max. snage do 400kVA. Veza između rastavljača i transformatora izvedene su bakarnim sabirnicama 8(10)mm.

4. OPREMA  NN
Sva niskonaponska oprema postavljena je u ormanu koji je montiran u donjem delu stuba na visini pogodnoj za kontrolu i i ntervenciju. Orman je konstruktivno urađen tako da ne postoji mogućnost slučajnog dodira delova pod naponom, a takođe je onemogućen ulaz vode i prašine. Orman je isto kao i stub zaštićen od korozije toplocinkovanim postupkom. Prilaz opremi je sa prednje strane a po zahtevu kupca i sa zadnje strane. Oprema u ormanu sastoji se od: glavni prekidač, voltmetar sa preklopkom, OG prekidač, 3 ampermetra, postolje osigurača sa za 4 izvoda i uličnu rasvetu. Sa zadnje strane su postavljeni  strujno merni transformatori, kontaktori, forel, brojilo, 4 osigurača, koso grlo, svetiljka i utičnica. Veze između ormana i transformatora, ormana i vazdušnih izvoda izvedena je kablovima odgovarajućeg preseka sa poliester kablovskim glavama za spoljnu montažu.

5. UZEMLJENJE  PTS
Zaštitno uzemljenje za PTS izvodi se sa pocinkovanom trakom 24x4mm i to sa tri prstena i 4 pocinkovane cevi 76x3,6mm dužine 3m. Spajanje zaštitnog uzemljenja sa stubom vrši se na 2 mesta odgovarajućim stezaljkama. Svi metalni delovi VN i NN aparata vezuje se za stub PTS. Pored zaštitnog uzemljenja izvodi se i radno uzemljenje koje se sastoji od 3 pocinkovane cevi 76x3,6mm dužine 3m, međusobno spojenih pocinkovanom trakom 25x4mm, a zatim kablom PPOO 1x50mm2 1kV sa nultom sabirnicom u razvodnom ormanu. U slučaju potrebe izvodi se pojačano uzemljenje u krajevima sa nepovoljnim sastavom zemljišta.

6. TEMELJ
Temelj za STS izrađuje se od betona na mestu postavljanja. U beton se postavlja anker na koji se posle izvesnog vremena montira stub PTS.

7. TIPSKA ŠEMA
U prospektu je prikazana tipska jednopolna šema, a može biti urađena i sa opremom po zahtevu naručioca.

8. PODACI ZA NARUDžBINU
Tip PTS, jednopolna šema, napon, snaga transformatora, broj i vrsta NN izvoda