POSTROJENJA ZA UNUTRAŠNJU MONTAŽU

STUBNA TS 10(20)/0,4 kV; 250 kVA
1. NAMENA STS
Stubna trafostanica STS je namenjena za distribuciju električne energije potrošačima na selu, prigradskim naseljima, gradilištima, poljoprivrednim dobrima i drugim potrošačima zaključno sa snagom do 250kVA.
Ima prednost na drugim trafostanicama u sledećem:
      - ne zauzima puno prostora na određenoj lokaciji;
      - lako se postavlja na ravnim i brdskim terenima;
      - jednostavno održavanje montaža.

2. KONSTRUKCIJA  STS
Konstrukcija STS je u vidu čeličnorešetkastih stubova izrađena od valjanih čeličnih “L” profila,  a sastavljena je iz dva dela: stuba (nadzemni deo) i ankera koji se ugrađuje u temelj. Na stubu su postavljeni potporni izolatori za VN konzole sa katodnim odvodnicima prenapona, konzole sa rastavljačem, niskonaponske konzole sa zateznim izolatorima, transformator i orman za NN.
U betonski temelj se postavlja nosač stuba - anker za koji se postavlja stub.
Konstrukcija je toplocinkovana i time zaštićena od korozije.

3. OPREMA  VN
Trafostanica je opremljena svim potrebnim elementima za normalan rad.
Zaštita od prenapona izvedena je postavljanjem odvodnika prenapona.
Zaštita od struje kratkog spoja izvedena je visokonaponskim visokoučinskim osiguračima (FOA, ROS), a njihova veličina je u zavisnosti od snage postavljenog transformatora.
U STS predviđena je ugradnja transformatora max. snage do 250kVA. Veza između rastavljača i transformatora izvedene su bakarnim sabirnicama 8(10)mm.

4. OPREMA  NN
Sva niskonaponska oprema postavljena je u ormanu koji je montiran u donjem delu stuba na visini pogodnoj za kontrolu i i ntervenciju. Orman je konstruktivno urađen tako da ne postoji mogućnost slučajnog dodira delova pod naponom, a takođe je onemogućen ulaz vode i prašine. Orman je isto kao i stub zaštićen od korozije toplocinkovanim postupkom. Prilaz opremi je sa prednje strane a po zahtevu kupca i sa zadnje strane. Oprema u ormanu sastoji se od: glavni prekidač, brojilo, kontaktor, forel, mikroprekidač, utičnica, 4 osigurača, voltmetarska preklopka, voltmetar i 3 ampermetra. Sa zadnje strane su postavljeni  strujno merni transformatori, postolja i osigurači glavnog prekidača i postolja i osigurači za 4 izvoda. Veze između ormana i transformatora, ormana i vazdušnih izvoda izvedena je kablovima odgovarajućeg preseka sa poliester kablovskim glavama za spoljnu montažu.

5. UZEMLJENJE  STS
Zaštitno uzemljenje za STS izvodi se sa pocinkovanom trakom 24x4mm i to sa tri prstena i 4 pocinkovane cevi 76x3,6mm dužine 3m. Spajanje zaštitnog uzemljenja sa stubom vrši se na 2 mesta odgovarajućim stezaljkama. Svi metalni delovi VN i NN aparata vezuje se za stub STS. Pored zaštitnog uzemljenja izvodi se i radno uzemljenje koje se sastoji od 3 pocinkovane cevi 76x3,6mm dužine 3m, međusobno spojenih pocinkovanom trakom 25x4mm, a zatim kablom PPOO 1x50mm2 1kV sa nultom sabirnicom u razvodnom ormanu. U slučaju potrebe izvodi se pojačano uzemljenje u krajevima sa nepovoljnim sastavom zemljišta.

6. TEMELJ
Temelj za STS izrađuje se od betona na mestu postavljanja. U beton se postavlja anker na koji se posle izvesnog vremena montira stub STS.

7. TIPSKA ŠEMA
U prospektu je prikazana tipska jednopolna šema, a može biti urađena i sa opremom po zahtevu naručioca

8. PODACI ZA NARUDžBINU
Tip STS, jednopolna šema, napon, snaga transformatora, broj i vrsta NN izvoda